Všeobecné podmienky predaja

VŠEOBECNE PODMIENKY

VŠEOBECNE PODMIENKY PREDAJA


1. OBJEDNÁVKA
KÚPNA ZMLUVA, NA ZÁKLADE KTOREJ JE REALIZOVANÝ PREDAJ TOVARU PREDÁVAJÚCIM KUPUJÚCEMU, VZNIKÁ NA ZÁKLADE ZÁVÄZNÉHO POTVRDENIA OBJEDNÁVKY. ZA ZÁVÄZNÉ SA POVAŽUJE POTVRDENIE E-MAILOVÉ, RESP. TELEFONICKÉ, FAXOVÉ. PREDÁVAJÚCIM POTVRDENÁ OBJEDNÁVKA (ALEBO JEJ ČASŤ) JE POVAŽOVANÁ ZA ZÁVÄZNÚ PRE OBE STRANY, AK NEDÔJDE K PORUŠENIU PODMIENOK DOHODNUTÝCH V ČASE POTVRDENIA. ZA PODSTATNÉ PODMIENKY SA POVAŽUJE HLAVNE OBSAH OBJEDNÁVKY (PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA TOVARU A JEHO POČET), CENA ZA TOVAR A PREPRAVU, SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA.

2. STORNO OBJEDNÁVKY
STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY KUPUJÚCEHO
KUPUJÚCI MÁ PRÁVO STORNOVAŤ OBJEDNÁVKU BEZ UDANIA DÔVODU KEDYKOĽVEK PRED JEJ ZÁVÄZNÝM POTVRDENÍM, PO ZÁVÄZNOM POTVRDENÍ OBJEDNÁVKY IBA V PRÍPADE, ŽE PREDÁVAJÚCI NESPLNÍ DOHODNUTÉ PODMIENKY DODANIA. V PRÍPADE STORNOVANIA POTVRDENEJ OBJEDNÁVKY JE KUPUJÚCI POVINNÝ UHRADIŤ PREDÁVAJÚCEMU ŠKODU VZNIKNUTÚ TÝMTO JEDNANÍM. PREDÁVAJÚCI MÔŽE UPLATNIŤ PRÁVO NA ÚHRADU ŠKODY HLAVNE V PRÍPADE NÁKUPU TOVARU "NA OBJEDNÁVKU", KTORÉ BOLO NUTNÉ NA ŽELANIE ZÁKAZNÍKA ZAOBSTARAŤ ALEBO V PRÍPADE, ŽE V SÚVISLOSTI SO ZAISTENÍM TOVARU DOŠLO UŽ K VYNALOŽENIU PREUKÁZATEĽNÝCH NÁKLADOV. STORNO POPLATOK JE 50% Z CELKOVEJ CENY TOVARU, AK SA ZMLUVNÉ STRANY NEDOHODNÚ INAK.
STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO
PREDÁVAJÚCI SI VYHRADZUJE PRÁVO ZRUŠIŤ OBJEDNÁVKU ALEBO JEJ ČASŤ V TÝCHTO PRÍPADOCH: OBJEDNÁVKU NEBOLO MOŽNÉ ZÁVÄZNE POTVRDIŤ (CHYBNE UVEDENÉ TELEFÓNNE ČÍSLO, NEDOSTUPNÝ, NEODPOVEDÁ NA E-MAILY, ATĎ.)
TOVAR SA UŽ NEVYRÁBA, NEDODÁVA ALEBO SA VÝRAZNÝM SPÔSOBOM ZMENILA CENA TOVARU U DODÁVATEĽA.   V PRÍPADE, ŽE TÁTO SITUÁCIA NASTANE, PREDÁVAJÚCI BUDE OKAMŽITE KONTAKTOVAŤ KUPUJÚCEHO ZA ÚČELOM DOHODY O ĎALŠOM POSTUPE. V PRÍPADE, ŽE KUPUJÚCI ZAPLATIL UŽ ČASŤ ALEBO CELÚ SUMU KÚPNEJ CENY, BUDE MU TÁTO ČIASTKA PREVEDENÁ SPÄŤ NA JEHO ÚČET ALEBO ADRESU V LEHOTE 15-TICH KALENDÁRNYCH DNÍ.

3. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY
UVEDENÉ KÚPNE CENY SÚ MALOOBCHODNÉ S DPH.

PREDÁVAJÚCI SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENY CIEN.  

KUPUJÚCI JE POVINNÝ ZAPLATIŤ PREDÁVAJÚCEMU KÚPNU CENU V ČASE UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY, POKIAĽ SA OBIDVE STRANY NEDOHODLI VÝSLOVNE INAK. V POCHYBNOSTIACH ALEBO V SPOROCH PLATÍ, ŽE KUPUJÚCI JE POVINNÝ ZAPLATIŤ KÚPNU CENU UVEDENÚ NA DAŇOVOM DOKLADE (FAKTÚRA ALEBO DODACÍ LIST) DODANOM SPOLU S OBJEDNANÝM TOVAROM DOHODNUTÝM SPÔSOBOM.

PLATBA ZA TOVAR SA REALIZUJE V HOTOVOSTI ALEBO FORMOU DOBIERKY V PRÍPADE NEOSOBNÉHO DODANIA TOVARU.

PREDÁVAJÚCI JE POVINNÝ TOVAR ZABALIŤ ALEBO ZABEZPEČIŤ PRE PREPRAVU SPÔSOBOM, KTORÝ JE OBVYKLÝ. BALNÉ JE ZAHRNUTÉ V KÚPNEJ CENE TOVARU. V KÚPNEJ CENE TOVARU NIE JE ZAHRNUTÉ DOPRAVNÉ.