Záručné podmienky a reklamačný poriadok

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK
 

A. VÝKLAD POJMOV

 • Spoločnosť AMT-CARS – spoločnosť AMT-CARS, s.r.o., so sídlom Kapusnícka 220/56, 95501 Nemčice, IČO: 43960740, DIČ: 2022539376,     IČ DPH: SK2022539376, zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde v Nitre dňa 02.02.2008, oddiel: Sro, Vložka číslo 21528/N
 •  Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá si ako spotrebiteľ zakúpila výrobok od spoločnosti AMT-CARS v rámci jej predajnej siete a ktorá má právo uplatňovať nároky z poskytnutej záruky
 • Výrobok – hnuteľná vec, ktorá predstavuje predmet reklamácie a ktorá bola zakúpená           v predajnej sieti AMT-CARS
 • Náhradný diel – súčasť vozidla, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vozidla a bez ktorej nie je možné riadne užívanie vozidla
 • Príslušenstvo – zariadenia a ich súčasti, ktoré tvoria odnímateľnú časť vozidla a/alebo slúžia na podporu činnosti a rozšírenie funkcií vozidla.

Príslušenstvo sa delí na:
a. základné príslušenstvo – batérie, nabíjačky 
b. autopríslušenstvo – montážna súprava a jej komponenty, ktoré tvoria súčasť inštalácie vo vozidle 
c. ostatné príslušenstvo – všetky ostatné zariadenia a ich súčasti, ktoré netvoria autopríslušenstvo ani základné príslušenstvo (napr. nálepky) 
 

 • Originálne príslušenstvo – príslušenstvo vyrábané, dodávané alebo odporúčané výrobcami vozidiel k danému typu vozidla
 • Neoriginálne príslušenstvo – príslušenstvo vyrábané, dodávané alebo predávané pod inými značkami ako odporúčajú výrobcovia vozidiel k danému typu vozidla
 • Autorizované servisné stredisko – je externý zmluvný partner spoločnosti AMT-CARS vykonávajúci opravy, servis a montáž autopríslušenstva
 • Odborný servis – je externý partner spoločnosti AMT-CARS , alebo nezmluvný partner spoločnosti AMT-CARS, vykonávajúci vo vlastných priestoroch opravy vozidiel a inštalácie príslušenstva. Takýto Odborný servis musí byť oprávnený vykonávať tieto úkony a musí ich mať povolené v Živnostenskom alebo Obchodnom registri, pričom za takýto úkon fakturuje odmenu a vydáva za tieto činnosti daňový doklad
 • Miesto na uplatnenie reklamácie - obchodný priestor spoločnosti AMT-CARS, na ktorom je kupujúci oprávnený uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady výrobku
 • Reklamácia - uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku
 • Vybavenie reklamácie – ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie
 • Predajná sieť spoločnosti AMT-CARS zahŕňa:

-obchodné priestory spoločnosti AMT-CARS

a. alternatívny predaj prevádzkovaný spoločnosťou AMT-CARS (predaj cez internet, predaj v mieste sídla zákazníka) 
 

 

B. PODMIENKY REKLAMÁCIE:

B1. Predmet reklamácie
Predmetom reklamačného konania medzi kupujúcim a spoločnosťou AMT-CARS môže byť:

 • náhradný diel na vozidlo alebo niektorá jeho časť, ktoré boli zakúpené v predajnej sieti spoločnosti AMT-CARS a boli nainštalované v odbornom servise
 • príslušenstvo, ktoré bolo zakúpené v predajnej sieti spoločnosti AMT-CARS a boli nainštalované v odbornom servise, ak si to charakter výrobku a jeho výrobca vyžaduje
 • akýkoľvek iný výrobok, ktorý predávajúci nadobudol do vlastníctva kúpou od spoločnosti AMT-CARS v rámci jej predajnej siete,
 • servisné práce vykonané v autorizovanom servisnom stredisku alebo v odbornom servise, ak boli vykonané v miestach prevádzkovaných spoločnosťou AMT-CARS.

 

B2. Záručné podmienky


Spoločnosť AMT-CARS poskytuje záruku na akosť, bežnú kvalitu a prevádzkyschopnosť predávaných výrobkov. Za účelom dodržania záručných podmienok je kupujúci povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škode na výrobku, šetrne s výrobkom zaobchádzať a používať ho v takých podmienkach, ktoré nemajú za následok dočasné alebo trvalé kvalitatívne zmeny na vonkajších alebo vnútorných súčastiach výrobku.
Záruka nemôže byť uznaná najmä ak:

 • bola vada spôsobená neodborným používaním výrobku alebo v rozpore s návodom na použitie,
 • boli na výrobku vykonané úpravy, opravy alebo neoprávnené manipulácie,
 • bol vykonaný zásah do výrobku inou osobou ako zamestnancom autorizovaného servisného strediska alebo zamestnancom odborného servisu,
 • inštalácia výrobku bola vykonaná iným subjektom ako autorizovaným servisným strediskom alebo odborným servisom, pričom kupujúci nepredloží daňový doklad o montáži v takomto stredisku,
 • pri uplatňovaní záručnej opravy nebol predložený platný originál záručného dokladu,
 • bol výrobok mechanicky poškodený,
 • bol výrobok skladovaný alebo používaný mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie,
 • bol výrobok skladovaný alebo používaný vo vlhkom, prašnom, chemicky či inak agresívnom prostredí,
 • bol výrobok vystavovaný vplyvom nepriaznivého počasia (sneh, dážď, slnko a pod.), ak tento nebol priamo výrobcom predurčený na používanie v takomto prostredí,
 • pri uplatňovaní záručnej opravy nebol predložený platný originál pokladničného dokladu preukazujúci zakúpenie uvedeného výrobku

Záruka sa rovnako nevzťahuje na vady zavinené:

 • následkom havárie vozidla, v ktorom bol výrobok nainštalovaný,
 • živelnou pohromou,
 • opotrebovaním v dôsledku používania výrobku a primeraného opotrebovania (škrabance, ošúchanie klávesnice a pod.),
 • nešetrným, nedbalým používaním, prenášaním a odkladaním výrobku,
 • nešetrnou a neadekvátnou manipuláciou v rozpore s návodom na použitie,
 • pripojením na neoriginálne príslušenstvo.

Poznámka: Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok. Ak sa preukáže, že reklamovaná vada bola spôsobená kupujúcim poškodením výrobku, jeho nesprávnym používaním, nevhodnou manipuláciou alebo iným porušením záručných podmienok, a kupujúci napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel alebo vedieť mohol, vadu reklamoval, môže spoločnosť AMT-CARS od kupujúceho požadovať náhradu škody, ktorú tým kupujúci spoločnosti AMT-CARSspôsobil.

 

B3. Záručná doba


Záručnou dobou sa rozumie doba, počas trvania ktorej je za podmienok ustanovených v tomto Reklamačnom poriadku zabezpečený bezplatný servis a oprava v prípade výskytu vady, ak boli zo strany kupujúceho dodržané ustanovené podmienky užívania výrobku. Záručná doba začína plynúť dňom predaja a vystavenia záručného dokladu a trvá, ak nie je v záručnom liste uvedené inak:

 • 24 mesiacov na náhradné diely a ich súčasti,
 • 24 mesiacov na príslušenstvo (vrátane príslušenstva, ktoré tvorí súčasť balenia),
 • 3 mesiace na prácu vykonanú autorizovaným servisným strediskom,
 • 6 mesiacov na prácu vykonanú v odbornom servise.

 

Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný výrobok prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny výrobku začína plynúť záručná doba na výrobok znova odo dňa, ktorý bol v Potvrdení o prevzatí na opravu, resp. v inom relevantnom doklade o prevzatí výrobku do opravy dohodnutý ako deň prevzatia výrobku po oprave, resp. v prípade skoršieho prevzatia výrobku dňom prevzatia výrobku po oprave.

 

B4. Spoločnosť AMT-CARS nezodpovedá
 

 • za nedostatočnú kvalitu spôsobenú neštandardne vykonanou montážou podľa požiadaviek kupujúceho vopred neodporúčaných technikom, alebo ak pri inštalácii do vozidla neboli na žiadosť kupujúceho použité všetky komponenty montážnej súpravy, ktoré odporučil inštalačný technik, alebo ich rozmiestnenie je na žiadosť kupujúceho neštandardné,
 • za dôsledky zapríčinené želanou neštandardnou úpravou zariadenia na rozšírenie možnosti alebo zmenu jeho určeného využitia,
 • za prevádzkyschopnosť vozidiel, do ktorých bolo nainštalované autopríslušenstvo, ak nie je preukázateľne dokázané, že prípadnú poruchu mohla zapríčiniť vykonaná montáž alebo nainštalované autopríslušenstvo alebo náhradné diely,
 • za kvalitu spôsobenú neštandardnými doplnkami na „vylepšenie vzhľadu“ vozidla (farebné kryty, blikajúce antény) alebo iným neoriginálnym príslušenstvom.

 

B5. Batéria


Batéria zo strany kupujúceho vyžaduje zvlášť dôslednú starostlivosť a zaobchádzanie podľa predpísaných odporúčaní v príslušných kapitolách návodu na obsluhu, ktorý tvorí súčasť balenia batérie.
Batéria má charakter spotrebného materiálu, má svoju dobu prevádzkyschopnosti a životnosti, ktoré sú veľmi závislé na spôsobe používania a prevádzky.
Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity batérie, ani na úplnú stratu spôsobenú bežným používaním a dobou používania.
Osobitný rozsah záruky pri batériách – dohoda o vlastnostiach, účele a kvalite batérie:
Výrobnou vlastnosťou predávanej batérie je schopnosť zachovať si rovnakú kvalitu ako v čase predaja len po dobu šiestich mesiacov odo dňa začatia jej používania (ak výrobca neuvádza inak), pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej výkonnosti už len prejavom jej prirodzeného opotrebovania, čo nie je považované za vadu batérie. Na tento účel sa považuje dátum predaja batérie za začiatok užívania batérie a za začiatok užívania, ku ktorému bola táto batéria dodaná. Kupujúci prejavom záujmu o kúpu tejto batérie zároveň prejavuje vôľu smerujúcu k začatiu používania batérie v deň ich predaja.
Základnou podmienkou zachovania si riadnych funkčných vlastností predávanej batérie počas lehoty šiestich mesiacov odo dňa začatia jej používania, je užívanie tejto batérie výlučne vo vozidle, pre ktorý je určená. Nedodržanie tejto podmienky zakladá právo predávajúceho neuznať reklamáciu dodávanej batérie, ako dôsledku nedodržania záručných podmienok predávanej batérie. Prejav záujmu kupujúceho o dodávanú batériu s vlastnosťami uvedenými v návode sa v zmysle ust. par. 496 ods. 1 Občianskeho zákonníka považuje za dohodu o vlastnostiach, účele a akosti predávanej batérie.

 

B6. Záručný doklad


Záručným dokladom je:

 • záručný list, ktorý spoločnosť AMT-CARS vydá kupujúcemu pri kúpe výrobku alebo vykonaní služby,
 • pokladničný blok alebo FA s dodacím listom

 

Platným záručným listom sa rozumie kompletne vyplnený originál tlačiva Záručného listu, potvrdený pečiatkou a podpisom kompetentného pracovníka spoločnosti AMT-CARS a dátumom predaja. Neoprávnene menený Záručný list je neplatný. Každá oprava výrobku vykonaná počas záručnej doby je spoločnosťou AMT-CARS alebo Autorizovaným servisným strediskom zaznačená formou zápisu o vykonanej oprave do Záručného listu.

 

C. Reklamačné súvislosti

 

C1. Záručná oprava


Ak sa na výrobku vyskytne vada, za ktorú zodpovedá spoločnosť AMT-CARS, kupujúci je oprávnený uplatniť svoje právo na reklamáciu v niektorých z obchodných priestorov spoločnosti AMT-CARS. Svoje právo kupujúci uplatňuje predložením Záručného dokladu a výrobku, ktorý má byť predmetom reklamácie.
Spoločnosť AMT-CARS prostredníctvom Autorizovaného servisného strediska alebo dodávateľa výrobku zabezpečí vykonanie bezplatnej opravy výrobku, ak sa počas záručnej doby prejaví na výrobku porucha spôsobená výrobnou vadou alebo vadou materiálu. Spoločnosť AMT-CARS si vyhradzuje právo na dobu maximálne 30 dní na otestovanie, overenie funkčnosti a lokalizáciu poruchy výrobku.

 

C2. Nezáručná oprava


Ak sa na vadu výrobku nevzťahuje záruka, kupujúci si môže v obchodnom priestore spoločnosti AMT-CARS dohodnúť podmienky nezáručnej opravy, predpokladanú cenu opravy a termín prevzatia opraveného výrobku (zmluva o oprave veci). Ak sa počas opravy vyskytnú také okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na dohodnuté podmienky opravy, zvýšenie predpokladanej ceny opravy alebo predĺženie dohodnutej doby opravy, spoločnosť AMT-CARS o týchto okolnostiach vhodným spôsobom kupujúceho informuje a vyžiada si jeho súhlas so zmenenými podmienkami opravy. Ak sa spoločnosť AMT-CARS nedohodne s kupujúcim na zmenených podmienkach, Zmluva o oprave veci zaniká a kupujúci je povinný vyzdvihnúť si výrobok a zaplatiť spoločnosti AMT-CARS cenu za už vykonané práce a náhradu vzniknutých nákladov.
Pri odovzdaní výrobku na opravu spoločnosť AMT-CARS dohodne s kupujúcim termín na vyzdvihnutie opraveného výrobku. S výrobkami, ktoré nebudú včas vyzdvihnuté, bude naložené v súlade s Par. 656 Občianskeho zákonníka.

 

C3. Výmena výrobku, odstúpenie od kúpnej zmluvy


Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu výrobku za výrobok rovnakej značky a typu alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak nastane niektorá z nasledovných situácií a kupujúci si v záručnej dobe riadne uplatní niektorý z týchto nárokov:
a. na výrobku sa počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať ako výrobok bez vady, 
b. nevybavenie reklamácie v zákonnej 30-dňovej lehote, 
c. výskyt väčšieho počtu vád – na výrobku sa počas záručnej doby súčasne vyskytnú minimálne 3 vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní výrobku, 
d. opätovný výskyt vady – na výrobku sa počas záručnej lehoty vyskytla tá istá vada, ktorá bola počas záručnej doby už najmenej dvakrát odstraňovaná. Výrobok musí byť skontrolovaný v servisnom stredisku alebo v skúšobni výrobcu, t.j. musí spĺňať záručné podmienky a vada sa musí prejaviť.

 

C4. Záverečné ustanovenia


Odo dňa účinnosti tohto Reklamačného poriadku je kupujúci oprávnený uplatňovať nároky z vád výrobku výlučne u spoločnosti AMT-CARS na jej obchodných miestach.


Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 02. februára 2008.

Autoservis - predaj náhradných dielov
ul. Dopravná 3973
95501, Topoľčany
tel:  038/ 5 320 518
email: servis@amt-cars.sk
email: predaj@amt-cars.sk